• 2010-11-15
  • NetYea 1.19版(修正問題)
  • 推文至Facebook  
  • 修正:

   1.後台會員與管理員帳號同步問題

   (加入會員階級功能)

    

   2.加入分頁功能

   (首頁訊息設置、最新消息管理、檔案下載管理、友情連結設置、聯絡我們管理、會員管理、訪客IP)

    

   3.精簡後台檔案,讓檔案執行更有效率

NetYea 客服

NetYea 1.19版(修正問題) -